Palveluehdot

Kaikki Caspart Reedes OÜ:n tai sen tytäryhtiöiden, kumppanien tai alihankkijoiden (myöhemmin viitataan nimellä “Yhtiö”) tarjoamat ja toteuttamat palvelut ovat tässä asiakirjassa säädettyjen käyttöehtojen alaisia. Tilaamalla palveluita yhtiöltä asiakas hyväksyy nämä Yhtiön palveluiden käyttöehdot.

Konsultointi Palvelut

Konsultointipalvelut tarjotaan asiakkaan omiin päämääriin perustuen. Kaikki annettu tieto on luonteeltaan neuvoa-antavaa. Yhtiö ei tarjoa mitään juridisia eikä veroteknisiä neuvoja. Asiakkaan tulee itse arvioida yhtiöltä saamiensa neuvojen sopivuus omiin suunnitelmiinsa. Laki ja veroasioihin liittyen suosittelemme suunnitelmien tarkistamista em. alojen erikoisasiantuntijoilta.

Tukipalvelut Yhtiöille

Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle virallisen osoitteen, jota Asiakas voi käyttää käyntiosoitteenaan kaikissa rekistereissä sekä yleisenä postitusosoitteenaan.
Palvelu sisältää postin edelleen lähetyksen sähköpostitse (vain virallinen posti, ei mainosposti). Tätä tarkoitusta varten Yhtiö pidättää oikeuden avata kaiken Asiakkaan vastaanottaman postin. Saapunut posti lähetetään edelleen asiakkaalle päivittäin 3 päivän sisällä saapumispäivästä. Alkuperäinen posti voidaan lähettää Asiakkaalle hänen omalla kustannuksellaan postitse, jos hän niin toivoo. Yhtiö säilyttää kaiken alkuperäisen postin 3:n kuukauden ajan, jonka jälkeen posti hävitetään.
Sopimuskausi Virtuaalitoimisto palvelulle on 12 kalenterikuukautta alkaen sopimuksenteko päivästä.
Virtuaalitoimisto-palvelut laskutetaan vuosittain maaliskuussa 1.4-31.3 välisen ajan osalta. Jos Asiakas on tilannut palvelun kesken laskutuskauden, hänelle hyvitetään käyttämätön palveluaika seuraavan vuosimaksun yhteydessä matemaattisen kuukausimaksun perusteella, joka on 1/12 vuosimaksusta. Esimerkiksi asiakas, joka on tilannut palvelun 15. marraskuuta, saa hyvityksen huhtikuun ja toukokuun välisen ajan osalta.
Virtuaalitoimisto-palvelun sopimus uudistuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota kirjallisesti sähköpostilla vähintään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, eli viimeistään helmikuun lopussa. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa, mutta ei ole silloin oikeutettu saamaan hyvitystä käyttämättömistä palvelujaksoista.

Kirjanpitopalvelut

Yhtiö valvoo, että Asiakkaan tilit ovat aina järjestyksessä ja että kaikki vaaditut kirjaukset toteutetaan ajallaan. Tämän mahdollistamiseksi Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat asiakirjat Yhtiölle ennen seuraavan kuukauden viidettä päivää.
Sopimuskausi kirjanpitopalveluille on kalenterivuosi (yhtiön tilikausi)
Kirjanpitopalvelut laskutetaan kuukausittain. Kun Asiakas tilaa kirjanpitopalveluita Yhtiöltä, on hän velvollinen maksamaan kolmen kuukauden palvelumaksun suuruisen ennakkomaksun.
Kirjanpitopalveluiden sopimus uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota kirjallisesti sähköpostilla vähintään kuukautta ennen sopimusjakson päättymistä, eli viimeistään marraskuun lopussa. Asiakas voi irtisanoa kirjanpitopalveluiden sopimuksen koska tahansa, mutta on tällöin velvollinen maksamaan kolmen kuukauden palvelumaksun suuruisen peruutusmaksun

Muut Palvelut

Kaikki tässä määräritellyt ehdot pätevät kaikkiin Yhtiön tarjoamiin palveluihin, ja täydentävät kaikkien Yhtiön tarjoamien ja välittämien palveluiden palvelusopimuksia.

Muut Ehdot

Muutokset Yhtiön palveluehtoihin ja –hintoihin

Yhtiö voi muuttaa palveluehtojaan ja –hintojaan oman harkintansa mukaan. Kaikki tämänkaltaiset muutokset astuvat voimaan vanhoille asiakkaille seuraavan sopimusjakson alusta. Mikäli muutokset perustuvat lakimuutoksiin, ne astuvat voimaan välittömästi.

Yhtiön toimitilojen muutos

Yhtiö voi muuttaa toimitilojensa sijaintia, jolloin Asiakkaalta odotetaan tilanteeseen sopeutumisen vaatimia muutoksia. Tämänkaltaisen muutoksen yhteydessä Yhtiö auttaa asiakasta tekemään vaaditut muutokset Yhtiön kustannuksella, lukuun ottamatta muutoksen aiheuttamia kolmansien osapuolien vaatimia maksuja ja korvauksia.

Kolmansien osapuolien Tuottamat Palvelut

Yhtiö voi halutessaan tilata asiakkaalle tarjoamansa palvelut kolmannelta osapuolelta alihankintana.

Sopimusehtojen Tulkinta

Nämä sopimusehdot on alun perin laadittu Englanninkielellä ja mahdollisissa väärintulkinta tilanteissa sovelletaan Englanninkielistä versiota.

Yhtiön Vastuu

Yhtiö huolehtii äärimmäisen tarkasti sen oman henkilökunnan sekä mahdollisen kolmansien osapuolien ja alihankkijoiden asiakkaalle tarjoamien palveluiden laadusta ja ammattimaisuudesta, mutta ei ole korvausvastuussa mainittujen tahojen aiheuttamista virheistä tai väärinkäytöksistä. Yhtiön kaikkiin palveluihin sovelletaan käsitettä; ”Force Major” (Ylivoimainen este).

Palveluiden irtisanominen Yhtiön puolelta

Yhtiö voi oman harkintansa mukaisesti peruuttaa ja irtisanoa kaikki Asiakkaan kanssa tehdyt sopimukset, jos käy ilmi, että Asiakas toimii lainvastaisesti tai harjoittaa liiketoimintaansa yleisesti hyvinä pidettyjen tapojen vastaisesti tai jos Asiakkaan toiminta aiheuttaa häiriötä Yhtiön omalle liiketoiminnalle. Mainituissa tapauksissa sopimus irtisanotaan välittömästi, eikä Yhtiö ole velvollinen hyvittämään Asiakkaalle käyttämättömiä palvelujaksoja tai mitään muitakaan irtisanomisen aiheuttamia kuluja.

Salassapito

Yhtiö ei luovuta mitään Asiakkaan liiketoimintaan liittyviä tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei sitä ole siihen lain nojalla velvoitettu. Mikäli Yhtiötä pyydetään luovuttamaan tietoja, ilmoittaa se siitä Asiakkaalle välittömästi.

Vastuunrajaus

Caspart Reedes Oü (Oy) ei ole laillista neuvontaa tai veroneuvontaa antava yritys. Kaikki laki- tai veroasioihin liittyvä suullisesti tai kirjallisesti annettu neuvonta on luonteeltaan suuntaa-antavaa, ja on asiakkaan omalla vastuulla tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyys oman alueensa asiantuntijoilta ja viranomaisilta.

On asiakkaan omalla vastuulla arvioida ja hyödyntää yhtiön tarjoamat konsultointi ja muut palvelut.