Teenuste reeglid ja tingimused

Kõikide Caspart Reedes OÜ või tema tütarettevõtete, partnerite või lepinguliste kolmandate osapoolte (edaspidi "Ettevõte") pakutavate ja osutatavate teenuste andmine toimub siinkohal toodud reeglite ja tingimuste kohaselt. Ettevõttelt teenuste tellimisel aktsepteerib klient Ettevõtte teenuste kohta kehtivaid reegleid ja tingimusi.

Konsultatsiooniteenused

Konsultatsiooniteenuseid osutatakse vastavalt kliendi soovidele. Kogu antavat informatsiooni käsitletakse nõuandvana. Ettevõte ei paku õigus-, maksu- ega finantseerimisalaseid nõustamisteenuseid. Kõik Ettevõtte poolt pakutavate plaanide õigus-, maksu- ega finantseerimisalased aspektid on plaani teostamisel kliendi ainuvastutus. Ettevõte soovitab kõik sellised aspektid lasta kinnitada erialaekspertide poolt.

Tugiteenused ettevõtetele

Virtuaalkontor

Ettevõte tagab Kliendile Juriidilise aadressi, mida Klient saab kasutada oma üldise postiaadressina ja ametliku aadressina kõikides registrites.
Teenus sisaldab posti edastamist e-posti teel (ainult ametlik post, mitte reklaampost). Posti edastamiseks on Ettevõttel õigus avada kliendile saadetud post. Saabunud post edastatakse kliendile igapäevaselt, kolme tööpäeva jooksul alates posti saabumisest. Kliendi soovi korral saadetakse Kliendi kulul talle korra kuus originaalpostisaadetised. Ettevõttel on kohustus Kliendile saabunud originaalpostisaadetisi säilitada 3 kuud.
Virtuaalkontori lepinguperiood on 12 kuud, lepinguperiood algab teenuse tellimise kuul.
Virtuaalkontori teenuste eest tuleb tasuda iga-aastaselt märtsikuus (perioodi 01.04-31.03 eest). Kui Klient sõlmib lepingu aastase perioodi keskel, makstakse järgmisest aastasest arvest kuutasud vastavalt kasutamata kuude arvule tagasi. Näiteks kui Klient sõlmib lepingu 15. novembril ja maksab aastamakse, makstakse enammakstud summa kasutamata perioodi aprill-oktoober eest tagasi.
Lepingut Virtuaalkontriga uuendatakse automaatselt, juhul kui seda ei lõpetata kirjalikult e-posti teel. Lepingu lõpetamisest tuleb teatada ette ühe kalendrikuu võrra ette, nt enne veebruari lõppu. Klient võib Virtuaalkontriga lõpetada lepingu igal ajal, kuid sel juhul puudub õigus kasutamata teenuseperioodi eest makstud summa tagasi saamiseks.

Raamatupidamisteenused

Ettevõte jälgib jooksvalt Kliendi arvete korrasolekut ja kõikide nõutavate dokumentide esitamise õigeaegsust. Selleks tuleb Kliendil esitada e-posti teel enne järgneva kuu 5. kuupäeva Ettevõttele kogu dokumentatsioon.
Raamatupidamisteenuste lepinguperiood on 1 kalendriaasta (ettevõtte majandusaasta)
Raamatupidamisteenuste eest tuleb tasuda kord kuus. Raamatupidamisteenuse tellimisel Ettevõttest tuleb tasuda kolme kuu teenustasu suurune ettemaks.
Raamatupidamisteenuste leping uuendatakse automaatselt, juhul kui seda ei lõpetata kirjalikult e-posti teel. Lepingu lõpetamisest tuleb teatada ette ühe kalendrikuu võrra ette, nt enne novembri lõppu. Klient võib Raamatupidamisteenuste osutamise lepingu lõpetada lepingu igal ajal, kuid sel juhul kohaldub tühistamistasu kolme kuu tasu ulatuses.

Muud teenused

Kõik siinkohal toodud reeglid ja tingimused rakenduvad kõikidele Ettevõtte poolt pakutavatele ja osutatavatele teenustele ning lepingu alusel pakutavetele teenustele ja lisateenustele.

Muud sätted

Ettevõtte teenuste reeglite ja hindade muudatused

Ettevõte võib oma otsusega muuta osutatavaid teenuseid ja teenuste hindu. Kõik teenuste ja hindade muudatused jõustusvad olemasolevate Klientide suhtes arvates järgmise teenuseperioodi algusest.

Ettevõtte kontori muutus

Ettevõte võib muuta oma kontori asukohta, mistõttu Klient peab valmis olema tegema vastavad muudatused postisaadetiste aadressi osas. Sellistel juhtudel abistab Ettevõte omal kulul Klienti seoses kõigi muudatustega, välja arvatud kolmandate osapoolte tasud või muudatustest tekkinud kulud.

Kolmandate isikute poolt pakutavad teenused

Ettevõttel on õigus tellitud teenuste Kliendile osutamiseks kasutada alltöövõttu või volitada selleks kolmandat isikut.

Käesolevate tingimuste tõlgendus

Käesolevad tingimused on algselt koostatud inglise keeles, väärtõlgenduste juhtudel järgitakse inglise keelset versiooni.

Ettevõtte vastutus

Kliendile pakutavate ja osutatavate teenuste puhul rakendab Ettevõte parimat võimaliku kvaliteeti ja professionaalsust. Teenuseid osutavad kas Ettevõtte töötajad, alltöövõtu alusel tegutsev kolmas osapool või teenuste osutamiseks volitatud isikud, kuid Ettevõte ei vastuta eelnimetatud isikute poolt põhjustatud vigade või eksimuste eest. Vääramatu jõud (Force Majore) rakendub kõikidele Ettevõtte teenustele.

Teenuse osutamise lõpetamine Ettevõtte poolt

Ettevõte võib Kliendiga lepingu lõpetada või tühistada, kui selgub, et Klient on seotud ebaseadusliku tegevusega või Kliendi tegevus ei ole kooskõlas hea äritavaga või Kliendi tegevus põhjustab kahju Ettevõtte majandustegevusele. Eelnimetatud juhtudel lõpetatakse leping viivitamatult ning Ettevõte ei ole kohustatud Kliendile hüvitama kasutamata teenuseperioode või muid lepingu lõpetamisega seotud kulusid.

Konfedentsiaalsus

Ettevõte ei avalda Kliendi majandustegevuse kohta kolmandatele isikutele informatsiooni, va juhul kui see on seaduse alusel kohustuslik. Vastava nõude saamisel informeerib Ettevõte Klienti koheselt.

Lahtiütlus

Caspart Reedes OÜ ei osuta juriidilise nõustamise või maksualase konsultatsiooni teenuseid. Kogu suuliselt ja kirjalikult antud juriidiline ja maksualane informatsioon on soovituslik ning Klient on kohustatud kontrollima saadud info asjakohasust kohalikelt ekspertidelt ja kohalikest asutustest.

Konsultatsioonide ja kõikide muude Ettevõtte poolt pakutavate teenuste hindamine ja aktsepteerimine on Kliendi vastutus.